කපන යන්ත්‍රය

GTMSMART යන්ත්‍රෝපකරණ වසර 20 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති වෘත්තීය බිබිලි ප්ලාස්ටික් කැපීමේ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයින්.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: