ස්ථාන හතරක් තාප සැකසුම් යන්ත්‍රය

ඉවත දැමිය හැකි නැවුම් / ක්ෂණික ආහාර, පළතුරු ප්ලාස්ටික් කෝප්ප, පෙට්ටි, තහඩු, බහාලුම් සහ ce ෂධ, පීපී, පීඑස්, පීඊටී, පීවීසී යනාදිය සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති කිරීම සඳහා මෙම තාපජ යන්ත්‍රය භාවිතා කරයි.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: