ප්ලාස්ටික් රික්ත සැකසුම් යන්ත්රය

ප්ලාස්ටික් රික්ත සැකසුම් යන්ත්රය පීඑල්සී පාලන පද්ධතිය, APET, PETG, PS, PSPS, PP, PVC සඳහා.

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න: